/ ข้อมูลทางกฎหมาย

ข้อมูลทางกฎหมาย

ประกาศทางกฎหมายบนเว็บไซต์จอห์น เดียร์

 1. ลิขสิทธิ์ 2011 Deere & Company และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ สงวนลิขสิทธิ์ Deere & Company และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเอกสาร ข้อความ รูปภาพ สื่อเชิงโต้ตอบ และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่ Deere & Company และ/หรือซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ เป็นเจ้าของ

  สีประจำบริษัทฯ ที่เป็นสีเขียวเหลืองของจอห์น เดียร์ สัญลักษณ์กวางกระโดด และ John Deere เป็นเครื่องหมายการค้าของ Deere & Company

  บุคคลทั่วไปได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาสื่อวัสดุที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในแบบอิเล็กทรอนิกส์ และดำเนินการพิมพ์สื่อวัสดุดังกล่าวเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และประกาศอนุญาตที่มีอยู่และจะต้องไม่มีการปรับเปลี่ยนสื่อวัสดุดังกล่าว ผู้จัดจำหน่ายของ Deere & Company ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาสื่อวัสดุที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และทำการพิมพ์สื่อวัสดุดังกล่าวเพื่อประโยชน์และการใช้ของลูกค้าของผู้จัดจำหน่าย และผู้ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นลูกค้า โดยที่ทั้งการประกาศในด้านลิขสิทธิ์และการอนุญาตที่มีอยู่และสื่อวัสดุจะต้องไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ นอกจากนี้ คุณจะต้องไม่ส่งต่อไฟล์ใดๆ จากเว็บไซต์นี้ หรือรูปแบบที่มีการปรับเปลี่ยนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Deere & Company เป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้ง

  คุณจะต้องไม่สร้างรูปแบบเว็บไซต์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ ยกเว้นตามที่ได้มีการชี้แจงไว้ในที่นี้อย่างชัดแจ้ง การส่งต่อสื่อวัสดุของเว็บไซต์นี้จะไม่ได้รับการตีความว่าเป็นการให้อนุญาตไม่ว่าประเภทใดก็ตามภายใต้สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้าใดก็แล้วแต่ที่ Deere & Company และ/หรือ ซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ เป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Deere & Company อาจจำกัดการใช้เว็บไซต์กับผู้ใช้บางราย คุณสามารถส่งข้อเสนอแนะ คำถาม ข้อแนะนำ หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ให้กับ Deere & Company ได้ หากคุณดำเนินการดังกล่าว แสดงว่าคุณได้ยอมรับว่าข้อมูลที่ส่งให้กับ Deere & Company ไม่ได้เป็นข้อมูลที่ให้ในลักษณะที่เป็นความลับ โดยที่ Deere & Company ไม่มีภาระผูกพันในการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ และโดยที่ Deere & Company ไม่มีภาระผูกพันในการตอบกลับ Deere & Company มีอิสระในการใช้ข้อมูลที่คุณส่งให้กับ Deere & Company ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงในด้านผลิตภัณฑ์ที่กำลังมีการพัฒนา การผลิต และการตลาด ตามข้อมูลที่มีการให้ไว้ดังกล่าว นอกจากนี้ Deere & Company ยังสามารถผลิตซ้ำ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลเมื่อทำการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด

  เว็บไซต์นี้ได้รับการจัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์และการใช้ของผู้จัดจำหน่าย ลูกค้า และผู้ที่มีแนวโน้มเป็นลูกค้าของ Deere & Company เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์และการบริการที่อ้างอิงถึงอาจไม่มีให้ใช้ทั้งหมด และ Deere & Company สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผลิตภัณฑ์และการบริการที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ได้ทุกเมื่อ เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย และอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ โปรดตรวจสอบกับผู้จัดจำหน่ายจอห์น เดียร์ ในพื้นที่ของคุณก่อนพึ่งพาข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่พบในเว็บไซต์นี้

  ข้อมูลในเว็บไซต์นี้มีการนำเสนอในแบบ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใดตาม ไม่ว่าในแบบเปิดเผยหรือในแบบมีนัยสำคัญ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของการซื้อขาย ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะและการไม่ละเมิด Deere & Company และซัพพลายเออร์ของบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ Deere & Company ไม่รับประกันว่าการทำงานของเว็บไซต์จะไม่ได้รับความขัดข้อง หรือไม่มีข้อผิดพลาด โดยที่ข้อเสียหายจะได้รับการแก้ไข หรือโดยที่เว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ อยู่


 2. เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นของ Deere & Company ทั้งนี้ลิงก์เหล่านี้ได้รับการนำเสนอแก่คุณเพื่อความสะดวกสบายเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความควบคุมของ Deere & Company และ Deere & Company ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าว หรือลิงก์ใดๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้น การมีอยู่ของลิงก์ใดๆ ไม่ได้แสดงถึงการรับรองการรับประกันเป็นนัยสำคัญของ Deere & Company ที่มีต่อเว็บไซต์ดังกล่าว และ Deere & Company จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีการอ้างอิงโดย หรือที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้


 3. สื่อวัสดุใดก็ตามที่มีการดาวน์โหลด อัพโหลด หรือที่ได้รับผ่านการใช้เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของเรา ถือเป็นการกระทำตามดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และคุณเป็นผู้เดียวที่จะรับผิดชอบต่อความเสียหายใดก็ตามที่มีต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือธุรกิจของคุณ หรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลด หรืออัพโหลดสื่อวัสดุใดๆ ดังกล่าว หรือการใช้เว็บไซต์หรือซอฟต์แวร์ของเรา