เกร็ดความรู้

เกร็ดความรู้

สาระน่ารู้จากจอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสัญญาเช่าซื้อ

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความความรู้เข้าใจให้แก่ลูกค้าทุกท่าน บริษัทฯ
จึงมีความประสงค์ที่จะสื่อสารให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า
ลูกค้าทุกท่านที่ประสงค์จะดำเนินการขอสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถจากบริษัทฯ นั้น
รูปแบบของสัญญาระหว่างท่านและบริษัทฯ จะอยู่ในรูปแบบของสัญญาเช่าซื้อ ทั้งนี้
ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดของความหมายของสัญญาเช่าซื้อได้ตามรายละเอียด คำถาม-คำตอบ ด้านล่างนี้

 1. สัญญาเช่าซื้อคืออะไร

  สัญญาเช่าซื้อ คือ
  สัญญาประเภทหนึ่งที่เจ้าของทรัพย์นำทรัพย์สินของตนออกให้ผู้เช่าซื้อเช่าตามกำหนดระยะเวลาหนึ่ง โดยกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินดังกล่าวจะตกเป็นของลูกค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ดำเนินการชำระค่างวดตามที่เจ้าของทรัพย์สินกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
   
 2. สิทธิของลูกค้าในฐานะผู้เช่าซื้อภายใต้สัญญาเช่าซื้อ มีอย่างไรบ้าง

  ลูกค้ามีสิทธิในการใช้สอยทรัพย์สินที่เช่าซื้อได้อย่างเต็มที่
  แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่าซื้อ เช่น
  จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินที่เช่าซื้อในทางที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ
  ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
   
 3. ผู้เช่าซื้อสามารถจำหน่าย จ่าย โอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้แก่บุคคลอื่น โดยบริษัทฯ ไม่ได้ให้ความยินยอมได้หรือไม่

  ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ ลูกค้าในฐานะผู้เช่าซื้อจะต้องไม่จำหน่ายจ่ายโอน ส่งมอบ
  หรือโอนทรัพย์สินที่เช่าซื้อให้อยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกใดๆ
  โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของทรัพย์สิน เว้นแต่<br/ ลูกค้าจะได้ผ่อนชำระค่างวดให้แก่บริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว
   
 4. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เช่าซื้อดำเนินการดังกล่าวในข้อถาม-ตอบ 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ

  ในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการดังกล่าวในข้อ Q&A 3 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ อาจถือได้ว่าเป็นการผิดสัญญาเช่าซื้อกับทางบริษัทฯ
  และอาจมีความรับผิดในทางแพ่งและทางอาญา บริษัทฯ จึงขอแนะนำลูกค้าว่า ก่อนดำเนินการใดๆ กับทรัพย์สินที่เช่าซื้อ โปรดติดต่อมายังบริษัทฯ เพื่อที่ลูกค้าจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องต่อไป
  บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นนั้นจะมีประโยชน์ต่อลูกค้า
  เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและสิทธิหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อมากยิ่งขึ้น

ข้อควรทราบภายใต้สัญญาเช่าซื้อ

สัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่จัดทำขึ้นระหว่างบริษัทฯ และผู้เช่าซื้อ

การที่ผู้เช่าซื้อดำเนินการใดๆ เช่น จำหน่าย ส่งมอบ ให้เช่าช่วง
และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย
และมีความผิดภายใต้กฏหมายแพ่งและอาญา

บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ โดยระหว่างสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อมีสิทธิครอบครอง ดูแลรักษา
และสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่เช่าซื้อ
โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อจะโอนไปยังผู้เช่าซื้อเมื่อผู้เช่าซื้อได้ดำเนินการชำระเงินตามสัญญ
าเช่าซื้อครบถ้วน (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) ตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อ

การจำหน่าย ส่งมอบ ให้เช่าช่วง และการโอนสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เช่าซื้อ ในระหว่างสัญญาเช่าซื้อ
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทฯ นอกจากจะถือว่าเป็นเหตุแห่งการผิดสัญญาทางแพ่ง
ซึ่งผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบริษัทฯ แล้ว
ผู้เช่าซื้อยังอาจจะต้องรับผิดในคดีอาญาในความผิดฐานยักยอกทรัพย์ หรือฉ้อโกงด้วย

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า หากผู้เช่าซื้อมีความประสงค์จะดำเนินการใดๆ
กับทรัพย์สินที่เช่าซื้อในระหว่างอายุสัญญาเช่าซื้อ โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื่อขอคำแนะนำ และดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการ

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังรายละเอียดที่แนบมานี้

เอกสารแนบนโยบายความเป็นส่วนตัวบริษัทจอห์น เดียร์ ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด