ความเป็นส่วนตัวและข้อมูล

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ John Deere และบริษัทในเครือที่อยู่ภายใต้การควบคุมประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคล นโยบายนี้ยังตอบคำถามบางประการที่คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูล ที่เก็บรวบรวมด้วยเช่นกัน นโยบายนี้กล่าวถึงบุคคลที่เราติดต่อด้วย รวมถึงผู้เยี่ยมชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน (เว็บหรือมือถือ) หรือผลิตภัณฑ์และบริการออนไลน์ของเรา ลูกค้าปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า ผู้บริหารและบุคลากร ของลูกค้าและผู้ค้าระดับองค์กร ผู้บริหารและบุคลากรของผู้จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาต ผู้เยี่ยมชมสถานที่ พิพิธภัณฑ์ และสถานที่น่าสนใจของเรา และผู้รับผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของเรา ในนโยบายนี้ เราเรียกบุคคลที่เราเป็น เจ้าของข้อมูลที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลว่า "คุณ"

ข้อมูลส่วนบุคคลจะมีการแบ่งปันกับสมาชิก John Deere Group รายชื่อสมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม John Deere Group สามารถดู ได้ที่นี่และภายในกฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร สมาชิก John Deere Group อาจร่วมกัน ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์

ข้อมูลเสริมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะประเทศหรือเฉพาะผลิตภัณฑ์อาจมีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอโดย John Deere ซึ่งโดยทั่วไปอาจกำหนดให้มีการประมวลผลหมวดหมู่อื่นของ ข้อมูลส่วนบุคคล หรือการประมวลผลตามวัตถุประสงค์อื่นเพิ่มเติม

การกระจายผลิตภัณฑ์และบริการ John Deere ดำเนินการผ่านเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายและตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาต ผู้จัดจําหน่ายและตัวแทนจําหน่ายที่ได้รับอนุญาตเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่เป็นเจ้าของและดําเนินงานอย่างเป็นอิสระซึ่ง อาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ หัวข้อนี้ประกอบด้วยตัวอย่างทั่วไปบางส่วน ตัวอย่างด้านล่างนี้ อาจพิจารณาได้
ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดส่วนบุคคลและข้อมูลติดต่อ

 • ชื่อ วันเกิด ข้อมูลระบุตัวตนของรัฐบาล ลายเซ็น รูปภาพ
 • ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลประชากรศาสตร์ (เช่น เพศ สถานภาพสมรส ครัวเรือน ตำแหน่งที่อยู่ทั่วไป)
 • ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน โปรไฟล์บนสื่อสังคมออนไลน์
 • ตำแหน่งที่ตั้งตาม GPS

2. วิธีที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ ประกอบด้วย: 

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ:

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเรา คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเราผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวาจา การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา รวมถึงเมื่อคุณ:

 • ลงทะเบียนหรือซื้อบริการ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์
 • ลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้
 • ใช้บริการออนไลน์ของเรา รวมถึงเว็บไซต์ของเรา
 • ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว
 • ติดต่อเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริการลูกค้าหรือลงทะเบียนการรับประกันของคุณ
 • สมัครบริการจัดหาเงินทุน
 • ตอบแบบสํารวจ

3. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ("วัตถุประสงค์")

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เราแน่ใจว่าเรามีหลักการทางกฎหมายที่เหมาะสม พื้นฐานทางกฎหมายและ วัตถุประสงค์ทั่วไปในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีการบังคับใช้หลักการทางกฎหมายอื่น ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเฉพาะของประเทศหรือผลิตภัณฑ์:

การประมวลผลเพื่อทำหน้าที่ให้ครบตามพันธะของสัญญา: เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ให้ครบตามพันธะของสัญญาของเราที่มีต่อคุณ การประมวลผลข้อมูลนี้ประกอบด้วย:

 • การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ร้องขอ
 • การส่งมอบสินค้าและบริการที่คุณร้องขอ
 • สำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น การส่งมอบผลิตภัณฑ์ การบํารุงรักษา การสนับสนุนลูกค้าและผลิตภัณฑ์ และบริการ (รวมถึงบริการรับประกัน) การจัดหาเงินทุนให้ การเช่าซื้อ และบริการด้านสินเชื่อ และการดําเนินการของบริการออนไลน์
 • การประเมินความน่าเชื่อถือทางเครดิตของคุณ ในบางประเทศ/ภูมิภาค จะดำเนินการโดยใช้การตัดสินผ่านระบบ อัตโนมัติ
 • การบริการและการรวบรวมบัญชีของคุณ การตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้อง การประมวลผลความคิดเห็นของคุณ และให้การสนับสนุนแก่คุณ
 • การให้บริการลูกค้าทั่วไปและเพื่อตอบข้อสงสัยแก่คุณ และข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา
 • การรักษาสิทธิ์การเข้าถึงบริการและแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง
 • การส่งการสื่อสารเกี่ยวกับการบริการเกี่ยวกับการบํารุงรักษา ความพร้อมใช้งาน การใช้งาน หรือประเด็นอื่นๆ แก่คุณ

4. เหตุใด John Deere จึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง และเพื่อปฏิบัติตามประกาศความ เป็นส่วนตัวฉบับนี้และเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ เว้นแต่ว่าเราได้แจ้งคุณเป็นอย่างอื่นหรือหากการประมวลผลขัดแย้ง กับกฎหมายที่บังคับใช้:

 • กับ John Deere Group การแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อคุณในการมอบบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือเพื่อจัดการธุรกิจของเรา
 • กับบริษัทอื่นเพื่อปฏิบัติงานเชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือความเชี่ยวชาญด้านอาชีพให้กับเรา
 • กับผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก (ซึ่งจะดําเนินการภายใต้คําแนะนําของเราที่ตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์ อักษรกับเรา) เพื่อช่วยให้เราให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการแก่คุณ ในการดําเนินการและการจัดการธุรกิจของเรา หรือในการจัดการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลภายนอก เหล่านี้เพื่อให้บริการ ภายใต้ข้อจํากัดตามสัญญาและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยจัดการระบบ IT และระบบหลังบ้านของเรา และบริการเครื่องจักร รวมถึงอินเทอร์เน็ต และบริการซอฟต์แวร์: การโฮสต์ข้อมูล การแปลงข้อมูล และความสามารถในการประมวลผลบนคลาวด์ การจัดการบัญชี และการรักษาความปลอดภัย การทดสอบ การรายงานข้อผิดพลาด และการวิเคราะห์การใช้งาน ตลอดจนผู้ให้บริการ โทรคมนาคมเคลื่อนที่

5. คุกกี้และเทคโนโลยีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่คล้ายกัน

ข้อมูลทางเทคนิคที่อาจหมายถึงข้อมูลส่วนบุคคล (ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ IP, โดเมน) อาจเก็บรวบรวม ผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ (เช่น ไฟล์ GIF แบบโปร่งใส) โปรดดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ที่ด้านล่างของหน้า หลักของเว็บไซต์ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

6. วิธีการเข้าถึงและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณมีสิทธิ์บางประการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล ภายใต้ข้อยกเว้นบางอย่างและขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคของคุณ และในบางกรณีขึ้นอยู่กับการดำเนินการในการประมวลผลที่เรารับผิดชอบ หากคุณมีสิทธิ์เหล่านี้ในประเทศ/ภูมิภาคของคุณ เช่น ในสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร และหากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข ปรับปรุง ขอให้ลบ ขอข้อมูล คัดค้าน การจํากัด การประมวลผล ร้องขอความสามารถในการส่งข้อมูล ไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอิงตามการประมวลผลโดยอัตโนมัติ หรือปฏิบัติการตามข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถดำเนินการได้ตลอดเวลาโดยการติดต่อเราด้วยรายละเอียดการติดต่อ ที่ให้ไว้ในหัวข้อ 12 ('วิธีติดต่อเรา') ด้านล่าง

หากเราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยความยินยอมของคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา การเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใดๆ ที่เราดำเนินการ ก่อนการเพิกถอนของคุณ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้โดยขึ้นอยู่กับเหตุผลการ ประมวลผลที่ชอบด้วยกฎหมาย นอกเหนือจากความยินยอม

7. ความปลอดภัยของสารสนเทศและข้อมูล

เราได้ดําเนินการและรักษามาตรการ นโยบาย และขั้นตอนต่างๆ ในการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิคและด้านองค์กรอย่าง เหมาะสม ที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการทำลายหรือการสูญเสียโดยไม่เจตนา หรือการเปิดเผยหรือการเข้าถึงข้อมูล ส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของเรา โปรดดู รายงานความยั่งยืนของบริษัทฉบับล่าสุด หรือติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 12 ด้านล่างนี้

8. การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่จําเป็นต่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่อธิบายไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ หรือในเอกสารเกี่ยวกับธุรกรรมใดๆ ในบางกรณี เราอาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานาน เช่น เมื่อเราจะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ภาษี หรือบัญชี ในบางสถานการณ์ เราอาจจัดเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานเพื่อให้เรามีบันทึกที่ถูกต้องในการติดต่อกันระหว่างคุณและเราในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนหรือ อุปสรรคใดๆ หรือหากเราเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดการฟ้องร้องคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือ การติดต่อกับคุณ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรักษาไว้ตามกำหนดการเก็บรักษาบันทึกข้อมูลของเราและตามบทบัญญัติทาง กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะลบและ/หรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป เพื่อปฏิบัติตามกำหนดการ เก็บรักษาบันทึกข้อมูลทั่วโลกของเรา และข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้

9. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วโลก

John Deere ดําเนินธุรกิจทั่วโลก ดังนั้น อาจมีการถ่ายโอนและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึง สหภาพยุโรป ("EU") สหรัฐอเมริกา บราซิล อินเดีย และประเทศอื่นๆ ที่ John Deere มีสํานักงาน ผู้จัดจําหน่ายและตัวแทน จําหน่ายที่ได้รับอนุญาต หรือผู้ให้บริการ สถานที่ตั้งเหล่านี้มักมีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน ด้วยตระหนักถึง ความแตกต่างเหล่านี้ เมื่อเราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นๆ เราจะปกป้องข้อมูลตามที่อธิบายไว้ด้านล่างในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้ หรือตามที่เปิดเผยต่อคุณในขณะที่มีการรวบรวมข้อมูล

John Deere จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ และจัดการอย่างรอบคอบเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ส่วนบุคคลของคุณ เราได้จัดตั้งและปรับใช้ชุดของกฎเกณฑ์ การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร ('BCR') สำหรับสหภาพยุโรปในสมาชิกกลุ่ม John Deere Group ที่ได้รับการยอมรับโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปว่ามอบระดับการคุ้มครองที่เพียงพอต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่ เราประมวลผลทั่วโลก สําเนา BCR ของเราสามารถดูได้ที่นี่

10. ความเป็นส่วนตัวของเยาวชน

เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน John Deere ไม่มุ่งตรงให้กับเยาวชนหรือเด็กโต และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ โดยตรงจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา หากคุณเชื่อว่าเราประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน โปรดติดต่อเรา โดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ใต้หัวข้อ 'วิธีการติดต่อเรา' ด้านล่างนี้ เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและจํากัดข้อมูลได้

11. การเปลี่ยนแปลงของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงหลักการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวใหม่หรืออื่นๆ หากเรามีการเปลี่ยนแปลง เราจะแก้ไขวันที่ "ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด" ที่ด้านล่างของนโยบายนี้

12. วิธีติดต่อเรา/ชุดควบคุมทั่วไป

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด้านความเป็นตัวของเราหรือนโยบายความเป็นตัวนี้ เจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ได้รับการแต่งตั้ง (หรือมีลักษณะคล้ายกัน) ยังได้รับการบันทึกไว้ในที่นี่ด้วย

คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจำกัดความภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนบุคคลมักจะหมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลธรรมดาที่ระบุหรือสามารถระบุได้ ("เจ้าของข้อมูล") บุคคลธรรมดาที่สามารถระบุได้มักจะหมายถึงบุคคลที่สามารถ ระบุตัวตนได้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ้างถึงตัวบ่งชี้ เช่น ชื่อ หมายเลขประจำตัว ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ เป็นต้น

ในแอฟริกาใต้และอาร์เจนตินา ข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในแอฟริกาใต้และอาร์เจนตินา เราจะประมวลผลตามนโยบายความเป็น ส่วนตัวนี้

การประมวลผลถูกกําหนดภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการดำเนินการต่างๆ เช่น การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ การเข้าถึง การแก้ไข การลบ การทำลาย หรือการแชร์ข้อมูล

ข้อมูลจากเครื่องเป็นข้อมูลที่สร้างขึ้น เก็บรวบรวม หรือจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณหรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อม กับอุปกรณ์ของคุณ

กฎหมายที่บังคับใช้หมายถึงกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ กฤษฎีกา พระราชบัญญัติ การตรากฎหมาย คำสั่ง อาณัติ และการแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และ/หรือการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมีผลบังคับใช้กับ John Deere Group

ผู้ควบคุมหมายถึงบุคคลบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล หน่วยงาน ตัวแทน หรือองค์กรรัฐอื่นที่จะเป็นผู้กำหนดเพียงคนเดียว หรือร่วมกำหนดกับผู้อื่น ถึงวัตถุประสงค์และวิธีในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

หน่วยงานของ Deers ที่คุณมีความสัมพันธ์หลักด้วยคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลที่อยู่ภายใน ขอบเขตของนโยบายนี้ หน่วยงานนี้อาจแตกต่างกันตามสถานการณ์ โดยอาจเป็นหน่วยงานที่สรุปสัญญาการให้บริการ/ การจัดหาร่วมกับคุณ หรือกับผู้ว่าจ้างของคุณ หน่วยงานที่ได้จัดหาเอกสารและการสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริม การขายให้แก่คุณ หน่วยงานหลักในประเทศที่ดำเนินการ John Deere ที่คุณเยี่ยมชม หน่วยงานที่ดําเนินงานสถานที่ ในท้องถิ่นที่คุณเยี่ยมชม หน่วยงานที่ (ร่วม) จัดกิจกรรม ฯลฯ

เมื่อมีหน่วยงานที่รับผิดชอบการประมวลผลมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน เช่น เมื่อหน่วยงานของ Deere สองหน่วยงานร่วมลงนาม สัญญาทางธุรกิจกับบริษัทของคุณ หน่วยงานดังกล่าวมีหน้าที่ร่วมกันตามชอบด้วยกฎหมายสำหรับการดำเนินการในการ ประมวลผลบางประการ ("ผู้ควบคุมร่วม")

ในบางกรณี หน่วยงานของ Deere มากกว่าหนึ่งหน่วยงานอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในฐานะผู้ควบคุมอิสระ หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเป็นผู้ควบคุม อย่าลังเลที่จะติดต่อเรา (ดูหัวข้อที่ 12 สำหรับข้อมูลติดต่อ)

Last Updated: June 30, 2023