ภาพของคนหนึ่งที่กำลังเซ็นเอกสาร

การสมัครสินเชื่อ

การสมัครสินเชื่อ

ขั้นตอนการสมัคร

 • หากสนใจบริการสินเชื่อเช่าซื้อกับ จอห์น เดียร์ ลีสซิ่ง สามารถติดต่อสอบถาม
 • และชมสินค้าได้ที่ร้านค้าผู้จัดจำหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก จอห์น เดียร์ ทั่วประเทศ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เช่าซื้อ

 • ผู้เช่าซื้อต้องมีอายุไม่ตำกว่า 20 ปี และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่สมัครสินเชื่อ
 • มีรายได้เพียงพอต่อการชำระหนี้ และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ประกอบอาชีพถูกกฏหมาย ที่สามารถตรวจสอบได้
 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ำประกัน

 • ผู้เช่าซื้อต้องมีอายุไม่ตำกว่า 20 ปี และต้องอายุไม่เกิน 60 ปี ณ วันที่สมัครสินเชื่อ
 • มีความสามารถในการชำระหนี้แทนผู้เช่าซื้อได้และไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน
 • ประกอบอาชีพถูกกฏหมาย ที่สามารถตรวจสอบได้
 • ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ที่สามารถตรวจสอบได้
 • มีหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อกรณีเป็นบุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารทางการเงิน เช่น
  • สำเนาโฉนดที่ดิน แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร
   เอกสารแสดงที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  • สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุรายได้/
   สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เล่มทะเบียนรถทางการเกษตร รถบรรทุก

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อกรณีเป็นนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนคัดจากกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือนพร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.20)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
 • งบการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน ย้อนหลัง 3 ปีล่าสุด พร้อมหมายเหตุประกอบงบ
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น โฉนดที่ดิน เป็นต้น

หมายเหตุ:  เอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อกรณีเป็นผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • เอกสารทางการเงิน เช่น
  • สำเนาโฉนดที่ดิน แบบขึ้นทะเบียนเกษตรกร
   เอกสารแสดงที่ดินสำหรับทำเกษตรกรรม
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
  • สลิปเงินเดือน/ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุรายได้/
   สำเนาแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปี
 • สำเนาหลักทรัพย์อื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น เล่มทะเบียนรถทางการเกษตร รถบรรทุก